Ministerstwo Skarbu Państwa Rada Ministrów przyjęła wniosek ws. Inwestycji Polskich - Aktualności prasowe -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prasowe

Strona znajduje się w archiwum.

Rada Ministrów przyjęła wniosek ws. Inwestycji Polskich

Dziś (27 grudnia 2012 r.) Rada Ministrów wyraziła zgodę na specjalny tryb prywatyzacji, czyli wnoszenie akcji spółek Skarbu Państwa do Banku Gospodarstwa Krajowego i Celowej Spółki Inwestycyjnej (CSI). Oznacza to zapewnienie finansowania programu „Inwestycje Polskie”, a tym samym jego faktyczny start.

Minister skarbu Mikołaj Budzanowski powiedział: Zgoda Rady Ministrów ma charakter bezterminowy i obejmuje wszystkie objęte wnioskiem akcje. Nie oznacza to jednak, że BGK oraz CSI dostaną jednorazowo akcje warte ponad 11 mld zł i po kilku dniach je sprzedadzą. Zamierzamy zasilać oba podmioty stopniowo, zależnie od potrzeb. Co najważniejsze, sprzedaż akcji będzie odbywać się z poszanowaniem najwyższych standardów obowiązujących na rynku kapitałowym. Oznacza to przede wszystkim dbanie o interes pozostałych akcjonariuszy. Działanie takie pozwoli zapewnić początkowe finansowanie programu „Inwestycje Polskie” w sposób efektywny i harmonijny.

Rada Ministrów wyraziła zgodę na wniesienie na potrzeby programu „Inwestycje Polskie” akcji następujących spółek:

· do 213.048.534 akcji zwykłych na okaziciela spółki działającej pod firmą PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych, stanowiących 11,39% kapitału zakładowego
· do 104.473.620 akcji zwykłych na okaziciela spółki działającej pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Oszczędności Cały dochód w gospodarce, który nie został w danym okresie przeznaczony na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa lub ta część naszych dochodów, która pozostanie po dokonaniu zakupów i uregulowaniu wszystkich rachunków. Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych, stanowiących 8,36% kapitału zakładowego spółki
· do 8.721.587 akcji zwykłych na okaziciela spółki działającej pod firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych, stanowiących 10,10% kapitału zakładowego spółki
· do 19.972.900 akcji zwykłych na okaziciela w spółki działającej pod firmą Ciech S.A., o wartości nominalnej 5 (słownie: pięć) złotych, stanowiących 37,90% kapitału zakładowego spółki

Zgoda Rady Ministrów pozwoli na stopniowe zwiększanie kapitałów BGK i CSI oraz optymalizację warunków rynkowych sprzedaży tych akcji, dzięki elastyczności w realizacji transakcji sprzedaży tych pakietów. W ramach łącznej maksymalnej liczby akcji objętych wnioskiem, BGK zostanie dokapitalizowany kwotą do 10 mld zł, co pozwoli na zwiększoną akcję kredytową i gwarancyjną banku na potrzeby finansowania realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Zakładanym wynikiem dokapitalizowania BGK jest uzyskanie efektu dźwigni finansowej do 40 mld zł w pierwszych kilku latach działania Programu, co jest konserwatywnym założeniem, biorąc pod uwagę zalecany przez Komisję Nadzoru Finansowego wskaźnik adekwatności kapitałowej na poziomie 12%. Podobnie kapitał Kapitał Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku. CSI zostanie podwyższony w wartości do 10 mld zł.

Prywatyzacyjny "potencjał nadwyżkowy", czyli wartość akcji Skarbu Państwa ponad założoną na lata 2012-2013 wysokość przychodów z prywatyzacji, zgodnie z „Planem prywatyzacji na lata 2012-2013” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 27 marca 2012 r., w ocenie MSP wynosi obecnie około dwadzieścia miliardów złotych, natomiast pakiety akcji objęte wnioskiem są wyceniane na ponad 11 mld zł.

Kolejny krok to zawiązanie Celowej Spółki Inwestycyjnej (CSI). Planujemy, że zacznie ona działalność operacyjną w drugim kwartale 2013 roku.

Program "Inwestycje Polskie" jest wprowadzeniem w życie zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów z tzw. drugiego expose, wygłoszonego w dniu 12 października 2012 r. Ma na celu inwestowanie środków w realizację długofalowych i rentownych projektów infrastrukturalnych, które pozwolą wygenerować zysk oraz będą stanowiły impuls gospodarczy przekładający się na wzrost PKB.

Medatdane

Opublikowane przez: Wojciech Konefał
Autor: Ministerstwo Skarbu Państwa
Ostatnia zmiana: 27.12.2012 16.04.2013 Agnieszka Steindl
do góry