Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty prywatyzacyjne

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROMA” Wałcz Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa w dniu 08 marca 2012 r. o godzinie 15.00 czasu urzędowego w Polsce.

Minister Skarbu Państwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do przetargu publicznego na nabycie udziałów

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa działając w imieniu Skarbu Państwa, zwany dalej „Zbywcą”, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej ,,Ustawą” oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 114, poz. 664) zwanego dalej „Rozporządzeniem” zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym, zwanym dalej „Przetargiem” na nabycie udziałów spółki:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROMA” Wałcz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałczu
adres: ul. Budowlanych 1B; 78-600 Wałcz
(zwanej dalej „Spółką”)

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  • handel detaliczny i hurtowy ciągnikami marki Zetor, Ursus, Pol-Mot, maszynami oraz urządzeniami rolniczymi i częściami do nich;
  • obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna ciągników i sprzętu rolniczego;
  • serwis obsługi pojazdów;
  • naprawy i remonty kapitalne ciągników rolniczych: Zetor, Ursus i MTZ.

Przedmiotem Przetargu jest 4.975 (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) udziałów, stanowiących 9,21% kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROMA” Wałcz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałczu o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100) każdy.

Minimalna cena sprzedaży (zwana dalej „Ceną wywoławczą”) za jeden udział wynosi 10,00 złotych (słownie: dziesięć 00/100), co stanowi 49.750,00 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) za wszystkie zbywane udziały.

Wszystkim zainteresowanym uczestnictwem w Przetargu (zwanych dalej „Oferentami”), którzy po zgłoszeniu się do Ministerstwa Skarbu Państwa, pokój 563 w dniach roboczych w godz. 11.00 – 14.00 od następnego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych ofert nabycia udziałów Spółki (zwanych dalej „Ofertami”) i po podpisaniu dokumentu pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostaną udostępnione: „Informacja o Spółce” zawierająca informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki, Szczegółowe informacje o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu oraz szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać składana oferta nabycia udziałów Spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROMA” Wałcz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałczu, zawierające informację o wymaganiach stawianych uczestnikom Przetargu oraz warunkach jakie powinna spełniać składana Oferta nabycia udziałów, jak również Wzór Umowy Sprzedaży Udziałów.

Przy pobieraniu ww. dokumentów Oferent jest zobowiązany do przedstawienia: dokumentu potwierdzającego tożsamość, pełnomocnictwa do działania w imieniu zainteresowanego, a także odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które odzwierciedlają aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu).

W przypadku Oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie będącym stroną tej Konwencji, winny mieć dodatkowo dołączone apostille.

Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie niebędącym stroną tej Konwencji, winny zostać przedłożone po uprzedniej legalizacji.

Wydanie apostille lub sporządzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie w którym umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów.

Osobą odpowiedzialną za udostępnianie powyższych dokumentów jest:

Przystępując do Przetargu Oferent zobowiązany jest wnieść wadium przelewem na rachunek bankowy Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. I/O Warszawa nr 13 1130 1017 0019 9426 2520 0007 w wysokości: 4.975,00 złotych (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć 00/100) złotych w terminie do dnia składania pisemnej Oferty nabycia udziałów Spółki.

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do Oferty.

Termin składania Ofert nabycia udziałów Spółki, upływa w dniu 08 marca 2012 r. o godzinie 15.00 czasu urzędowego w Polsce. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w sekretariacie Departamentu Prywatyzacji (pok. 501). Na kopercie należy umieścić napis: „Przetarg – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROMA” Wałcz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałczu – Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację Oferenta.

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 08 marca 2012 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zbywcy, V piętro, sala nr 505.

Oferent jest związany złożoną Ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, jednak nie dłużej niż przez 180 dni od dnia ogłoszenia Przetargu.

Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywane udziały.

O wynikach Przetargu oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni na piśmie.

Umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta nie później niż 30 dni od dnia poinformowania Oferenta o dokonanym wyborze jego Oferty. Z Oferentem, który wygrał Przetarg ale zobowiązany jest uzyskać decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców i/ albo decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na nabycie udziałów, umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta nie później niż 30 dni od daty pisemnego powiadomienia Zbywcy przez Oferenta o otrzymaniu powyższej/ych zgody/ zgód.

Zapłata ceny za udziały nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zbywcy przed zawarciem umowy sprzedaży udziałów, nie później jednakże niż w terminie 30 dni od daty powiadomienia Oferenta o dokonanym wyborze albo 30 dni od daty pisemnego powiadomienia Zbywcy przez Oferenta o otrzymaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców i/ albo decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającej na nabycie udziałów, w przypadku konieczności uzyskania przez Oferenta takich decyzji.

Zbywca akceptuje jedynie jednorazową płatność za zbywany pakiet udziałów.

W przypadku uchybienia terminowi zapłaty ceny za zbywane udziały przez Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Oferent zobowiązany jest do zapłaty odsetek za czas opóźnienia w wysokości ustawowej.

Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego Oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia udziałów Spółki. Wadia wniesione uprzednio przez pozostałych Oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku, gdy wybrany Oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży działów Spółki, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Oferty złożone po terminie oraz te, które nie odpowiadają warunkom określonym w niniejszym ogłoszeniu lub dokumencie Szczegółowe informacje o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu oraz szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać składana oferta nabycia udziałów spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROMA” Wałcz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałczu zostaną odrzucone.

Zbywca bez podania przyczyn może zamknąć Przetarg bez rozstrzygnięcia w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Przetargu, w tym z powodu niewybrania żadnej ze złożonych Ofert lub przedłużyć termin do składania Ofert.
 

Data publikacji : 03.02.2012

Rejestr zmian
Opublikowane przez : Agnieszka Steindl
Autor dokumentu : Departament Prywatyzacji

Statystyka strony: 317 wizyt