Ministerstwo Skarbu Państwa 100 dni Dawida Jackiewicza w Ministerstwie Skarbu Państwa -

Nawigacja

Jesteś tutaj

100 dni Dawida Jackiewicza w Ministerstwie Skarbu Państwa

 

Szanowni Państwo,

symboliczne pierwsze sto dni mojej pracy w Ministerstwie Skarbu Państwa poświęciłem na przygotowanie gruntownej reformy nadzoru. Dotychczas nikt nie identyfikował wszystkich zadań spoczywających na ministerstwie i ich nie uporządkował, a są one rozproszone w 44 ustawach, 17 rozporządzeniach oraz 10 upoważnieniach.

Diagnoza obecnego stanu prawnego systemu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa oraz nadzorowanego portfela spółek była warunkiem niezbędnym do opracowania koncepcji powołania podmiotu, który będzie skutecznie i nowocześnie zarządzał państwowym majątkiem. Tym samym zainicjowałem proces likwidacji resortu, jako przestarzałej i nieprzystającej do realiów rynkowych formy nadzorowania spółek. Zgodnie z zapowiedziami, za kilkanaście miesięcy zakończy się historia Ministerstwa Skarbu Państwa.

W przyszłym roku nadzór nad spółkami Skarbu Państwa trafi do nowo powołanej instytucji. Będzie ona wzmacniać władztwo korporacyjne w spółkach kluczowych ze względu na politykę gospodarczą rządu oraz prywatyzować w niezbędnym zakresie niewielkie pakiety udziałów w podmiotach, w których  obecność państwa nie jest uzasadniona. Podejmie także działania konsolidacyjne wobec spółek branżowych, jeśli niezależne analizy potwierdzą zasadność takich operacji.

Na przygotowywaną przeze mnie reformę składa się wiele elementów, dotyczących zarówno filozofii zarządzania państwowym majątkiem, jak i praktycznego funkcjonowania nadzorowanych podmiotów. Spółki z udziałem Skarbu Państwa będą odgrywać istotną rolę w realizowanym przez rząd „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. To dzięki budowaniu siły naszych firm  zwiększymy atrakcyjność polskiej gospodarki.    

Pierwsze sto dni to nie tylko niezbędne analizy. We współpracy z Parlamentem, uzupełniliśmy ustawę o kontroli niektórych inwestycji. Daje to podstawę do stworzenia listy podmiotów narażonych na wrogie przejęcie, którym potrzebna jest ochrona. Wkrótce do laski marszałkowskiej trafi projekt ustawy, który zastąpi ułomną i dziurawą „ustawę kominową” oraz wprowadzi sprawiedliwe  zasady wynagradzania prezesów spółek kontrolowanych przez państwo i samorządy. Znoszę też obowiązek publikowania ogłoszeń w prasie, co przy rozwoju elektronicznych środków komunikacji stało się przestarzałe i mało skuteczne.

Zapraszam Państwa do przeglądu zrealizowanych i zainicjowanych przeze mnie zadań podczas pierwszych stu dni pracy w rządzie Pani premier Beaty Szydło.

 

Z poważaniem
Dawid Jackiewicz
Minister Skarbu Państwa

 

OD URZĘDNICZEGO MOLOCHA DO SPRAWNEJ AGENCJI
 

Nowa koncepcja sprawnego zarządzania aktywami Skarbu Państwa

Państwo powinno skutecznie zarządzać posiadanym majątkiem. Dotychczas odbywało się to poprzez pośpieszną prywatyzację przy całkowitym braku strategicznego podejścia do spółek, które pozostały w portfelu. Nowoczesne i skuteczne zarządzanie zostanie osiągnięte poprzez likwidację resortu skarbu i powołanie nowego podmiotu, z pięciokrotnie mniejszą, ale lepiej przygotowaną obsadą. Podczas pierwszych 100 dni pracy nowego rządu został przeprowadzony gruntowny przegląd stanu portfela spółek będących w nadzorze MSP. Przeanalizowano funkcjonujące na świecie modele zarządzania majątkiem państwowym, zbadano wszystkie aspekty formalno-prawne powołania nowego podmiotu, który w przyszłości przejmie zadania realizowane przez MSP oraz stworzono nową koncepcję nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Projekt zostanie upubliczniony na przełomie I i II kwartału 2016 r.


 

Harmonijne przekazywanie nadzoru nad spółkami branżowymi do ministrów sektorowych

Wdrażanie reformy zarządzania aktywami Skarbu Państwa rozpoczęto klasyfikacją aktywów Aktywa Ogół środków gospodarczych i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną. kontrolowanych przez Skarb Państwa, w wyniku której część z nich zidentyfikowano jako podmioty o charakterze misyjnym. Misyjność określana jest przedmiotem prowadzonej działalności (obronność), czy realizowaniem zadań państwa (gospodarka morska i żegluga, rezerwy strategiczne). W wyniku tej klasyfikacji przeniesiono uprawnienia do wykonywania praw z akcji w niektórych spółkach do ministrów nadzorujących dany sektor gospodarki. Dotychczas MSP harmonijnie przekazało pod nadzór Ministra Obrony Narodowej - spółki z sektora obronnego,  Ministra Energii i Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego - spółki z sektora węglowego, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – porty w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Z kolei Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej otrzymał uprawnienia do wykonywania praw z akcji spółki PERN „Przyjaźń”.


 

Nowe, sprawiedliwe i przejrzyste zasady wynagradzania zarządów i rad nadzorczych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). i jednostek samorządu terytorialnego – projekt ustawy

Celem tego prawa jest likwidacja patologii wynikających z omijania tzw. ustawy kominowej, a także profesjonalizacja kadr menedżerskich i sprawiedliwy społecznie system kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządów. Wynagrodzenia mają być powiązane ze skalą działalności spółki, wartością jej aktywów, osiąganymi przychodami, wielkością zatrudnienia, względnie z realizacją misji lub zadań publicznych. Projekt ustawy w pierwszym kwartale 2016 r. trafi do uzgodnień międzyresortowych.


 

Przegląd możliwych działań właścicielskich wzmacniających portfel nadzorowanych podmiotów

Wyodrębniono 19 obszarów, w których konsolidacja branżowa może wzmocnić siłę nadzorowanych podmiotów na rynku. Przegląd potencjału majątkowego nadzorowanego portfela wskazał również na potrzebę głębokiej weryfikacji planów prywatyzacyjnych na 2016 r., komunalizacji niektórych podmiotów i systemowego rozwiązania problemu pakietów mniejszościowych generujących koszty dla SP, które nie gwarantują wpływu na funkcjonowanie spółek. Dokonany zostały również przegląd i weryfikacja zobowiązań pozacenowych wynikających z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych.


 

Likwidacja luk w ustawie chroniącej strategiczne spółki przed wrogimi przejęciami

MSP współpracowało z Parlamentem przy nowelizacji ustawy o kontroli niektórych inwestycji (projekt poselski). Przygotowana przez poprzedni rząd ustawa o kontroli inwestycji z lipca 2015 r. nie objęła ochroną podmiotów zajmujących się, m.in. produkcją renu czy wydobyciem i przeróbką rud metali wykorzystywanych do produkcji materiałów wybuchowych i broni. Ponadto zapisy ustawy bez dwóch rozporządzeń wykonawczych są martwe. Resort skarbu naprawia ten stan rzeczy – jedno z rozporządzeń wkrótce zostanie podpisane, kolejne - trafi do uzgodnień międzyresortowych.


 

Wzmocnienie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

W Ministerstwie Skarbu Państwa trwają prace nad znaczącym rozszerzeniem kompetencji Prokuratorii, częściowo o kompetencje likwidowanego MSP. Minister Skarbu Państwa, w drodze konkursu, wyłonił kandydata na prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – prof. Leszka Boska, który następnie został powołany przez premier Beatę Szydło. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa jest instytucją prawniczą, której zadaniem jest zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami i trybunałami oraz ochrona interesu Skarbu Państwa w sądach powszechnych. Obecnie prowadzi ponad 7000 spraw sądowych.


 

Zniesienie obowiązku publikacji ogłoszeń prasowych przez resort i spółki Skarbu Państwa

MSP przygotowało projekty przepisów, które znoszą obowiązkową publikację komunikatów i ogłoszeń w ogólnopolskiej prasie przez resort i spółki z udziałem SP. Zmiana jest odpowiedzią na cyfryzację i utnie spekulacje, które dotychczas towarzyszyły przetargom na wybór konkretnej gazety. Dzięki nowelizacji, spółki Skarbu Państwa oraz budżet państwa zaoszczędzą 6-8 mln zł rocznie. Osiem projektów rozporządzeń regulujących ten obszar wejdzie w życie w ciągu najbliższych tygodni.


 

SKARB PAŃSTWA INICJATOREM ROZWOJU GOSPODARKI NARODOWEJ
 

Skuteczny nadzór nad dokończeniem budowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Terminal LNG 11 grudnia 2015 roku przyjął pierwszą, techniczną dostawę skroplonego gazu ziemnego, która była wykorzystana do prac rozruchowych i badań instalacji. Kolejny transport przypłynął do Świnoujścia zgodnie z planem – 8 lutego 2016 r.


 


 

Partnerstwo dla strategicznych działów gospodarki

  • 160 mln zł na rozwój dla Stoczni NAUTA

Banki PKO BP i ING BSK oraz ARP udzieliły Stoczni NAUTA kredytu o łącznej wartości 160 mln zł. Restrukturyzacja zadłużenia i uruchomienie nowego finansowania zapewni Stoczni stabilizację na najbliższe lata oraz pozwoli na realizację nowych kontraktów. Wsparcie Nauty wpisuje się w przedstawiony niedawno rządowy plan rozwoju kraju.

  • Blisko 1,2 mld zł* dla spółki TF Silesia na realizację nowych, rynkowych projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych.

* Rynkowa wartość aportu (wniesionych akcji PGNiG, PGE i PZU) na dzień zawarcia umowy – 1.12.2015 r.


 

Wsparcie dla podmiotów istotnych dla interesu społecznego

  • Ratunek dla Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych

Nadzorowana przez MSP Agencja Rozwoju Przemysłu odkupiła od syndyka majątek Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych w upadłości likwidacyjnej i wznowiła wydobycie kruszywa w świętokrzyskich kopalniach. Odwrócenie złej prywatyzacji oznacza przywrócenie działalności jednej z najważniejszych firm w regionie świętokrzyskim i bezpieczeństwo zatrudnienia dla około 300 pracowników.

  • 100 mln zł pomocy dla Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Zarządzany przez MSP Fundusz Restrukturyzacji Polskich Przedsiębiorców udzielił Instytutowi „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 100 mln zł wsparcia niebędącego pomocą publiczną. Pieniądze zostaną przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia, którego skala zagraża funkcjonowaniu Instytutu. Zgodnie z umową, MSP będzie monitorować działania naprawcze i ich efekty.


 

Medatdane

Opublikowane przez: Katarzyna Durlik- Szlązek
Autor: Biuro Komunikacji Społecznej
Ostatnia zmiana: 18.03.2016 , 21.03.2016 Piotr Krupa
do góry