Ministerstwo Skarbu Państwa Henryk Kowalczyk - członek Rady Ministrów, zastępujący Ministra Skarbu Państwa - Kierownictwo -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Kierownictwo

Henryk Kowalczyk - członek Rady Ministrów, zastępujący Ministra Skarbu Państwa

Minister - członek Rady Ministrów

Wybierz temat

  • Henryk Kowalczyk, Minister
    Henryk Kowalczyk, Minister

Kompetencje

  1. Ministra Skarbu Państwa, na podstawie wskazania Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2016 r., zastępuje Minister – Członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.
  2. Minister określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa: 
  • Gabinetu Politycznego; 
  • Biura Komunikacji Społecznej;
  • Biura Ministra, z zastrzeżeniem zadań z zakresu współpracy europejskiej w obszarze pomocy publicznej i działań z zakresu współpracy międzynarodowej;
  1. Ministrowi podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281).
  2. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się: 
    1. powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów; 
    2. w branżach: ubezpieczenia, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł naftowy: 
      1. podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/ udziałów spółek, 
      2. wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z: 
  • zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części, 
  • wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części, 
  • ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części, 
  • łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa, 
  • ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów. 
  1. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Skarbu Państwa, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane podmioty.
  2. Minister Skarbu Państwa nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:
    1. związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;
    2. wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
    3. wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Agencji Mienia Wojskowego.
  3. Minister Skarbu Państwa nadzoruje następujące podmioty:
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Warszawa
  • GRUPA AZOTY S.A., Tarnów

  • Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A., Grzybów

  • Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Puławy

  • GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A., Police

  • KGHM „Polska Miedź” S.A., Lubin

  • ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW S.A., Chorzów

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Wioletta Ciska
Ostatnia zmiana: 21.09.2016 31.01.2017 Magdalena Dąbrowska
do góry