Ministerstwo Skarbu Państwa Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Ministra Skarbu Państwa oraz uczestnictwa Ministra Skarbu Państwa w Komitecie Honorowym - Patronat Honorowy -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Patronat Honorowy

Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Ministra Skarbu Państwa oraz uczestnictwa Ministra Skarbu Państwa w Komitecie Honorowym

Z dniem 1 stycznia 2017 roku Ministerstwo Skarbu Państwa zostało postawione w stan likwidacji.

Informacja archiwalna

 1. Minister Skarbu Państwa obejmuje Honorowym Patronatem wydarzenia związane z zakresem działań i kompetencji Ministra Skarbu Państwa.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do obejmowania Honorowym Patronatem wydarzeń o tematyce nie związanej bezpośrednio z zakresem działań i kompetencji Ministra Skarbu Państwa.
 3. Minister Skarbu Państwa nie obejmuje Honorowym Patronatem wydarzeń wyłącznie o charakterze komercyjnym, reklamowym oraz niezgodnych z celowością wyróżnienia.
 4. Honorowy Patronat Ministra Skarbu Państwa jest wyróżnieniem podkreślającym wyjątkowy charakter wydarzenia. Przyznanie Honorowego Patronatu Ministra Skarbu Państwa nie oznacza osobistego udziału Ministra Skarbu Państwa w wydarzeniu, wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 5. Przyznanie Honorowego Patronatu Ministra Skarbu Państwa nie upoważnia organizatorów do uprzywilejowanego traktowania w relacjach z Ministerstwem Skarbu Państwa.
 6. W przypadku wydarzeń cyklicznych Honorowy Patronat Ministra Skarbu Państwa przyznawany jest za każdym razem jednorazowo.
 7. Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wniosku o uczestnictwo Ministra Skarbu Państwa w Komitecie Honorowym.
 8. Przyznanie Honorowego Patronatu Ministra Skarbu Państwa oraz uczestnictwo Ministra Skarbu Państwa w Komitecie Honorowym nie następuje jednocześnie.
 9. Na prośbę Ministerstwa Skarbu Państwa, organizator wydarzenia zobowiązany jest do umieszczenia logotypu Ministerstwa Skarbu Państwa w materiałach informacyjno-promocyjnych lub roll-up, w wyznaczonym miejscu.
 10. W przypadku umieszczenia logotypu Ministerstwa Skarbu Państwa na zaproszeniu, agendzie wydarzenia lub na innych materiałach promocyjno-informacyjnych, organizator zobowiązany jest do przesyłania każdorazowo ww. materiałów do akceptacji Biura Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa.
 11. W wyjątkowych sytuacjach Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do odebrania wcześniej przyznanego Honorowego Patronatu Ministra Skarbu Państwa / rezygnacji Ministra Skarbu Państwa z uczestnictwa w Komitecie Honorowym. W takim przypadku, organizator wydarzenia obowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania działań związanych z przyznanym wyróżnieniem.
 12. Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Ministra Skarbu Państwa/ uczestnictwo Ministra Skarbu Państwa w Komitecie Honorowym należy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.
 13. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami powinien zostać przesłany nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia wydarzenia na adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Krucza 36/ Wspólna 6
00-522 Warszawa

lub na adres poczty elektronicznej:  e-mail: bks@msp.gov.pl

 1. Odpowiedź dotycząca przyznania Honorowego Patronatu Ministra Skarbu Państwa lub uczestnictwa Ministra Skarbu Państwa w Komitecie Honorowym udzielana jest w formie pisemnej przez Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa.
 2. Biuro Komunikacji Społecznej może zwrócić się do organizatora wydarzenia z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Biuro Komunikacji Społecznej
Ostatnia zmiana: 29.10.2012 , 24.01.2017 Jacek Romanowicz
do góry