Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Dyrektora Generalnego - Struktura organizacyjna - informacja archiwalna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna - informacja archiwalna

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Mirosław Skowerski
Zastępca dyrektora Alicja Jerka
Adres email bdg@msp.gov.pl
Telefon /+48 22/ 695 87 19
Fax /+48 22/ 695 89 35

Zadania

 1. Do zadań Biura w zakresie zapewnienia właściwej obsługi administracyjno–technicznej Ministerstwa i optymalizacji warunków pracy należy:
  1. wykonywanie czynności i obsługa zadań w zakresie obowiązków nałożonych przepisami prawa na Dyrektora Generalnego, nie zastrzeżonych do kompetencji innych komórek organizacyjnych;
  2. wykonywanie czynności związanych z administrowaniem mieniem Ministerstwa;
  3. prowadzenie analitycznej ewidencji i rozliczeń składników majątkowych Ministerstwa;
  4. przygotowywanie i przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji składników majątkowych Ministerstwa, w tym sprzętu teleinformatycznego;
  5. wykonywanie zadań o charakterze technicznym zapewniających funkcjonowanie Ministerstwa;
  6. prowadzenie inwestycji budowlanych i remontów w budynku Ministerstwa oraz w budynkach pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa;
  7. zaspokajanie potrzeb transportowych Ministerstwa;
  8. prowadzenie kancelarii ogólnej Ministerstwa;
  9. prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteki;
  10. prowadzenie czynności organizacyjno-technicznych związanych z obsługą egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, w porozumieniu z Biurem Ministra.
 2. Do zadań Biura w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony informacji niejawnych oraz innych zasobów pozostających w dyspozycji Ministerstwa należy:
  1. wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia;
  2. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  3. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej;
  4. wykonywanie zadań nałożonych na Ministra w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 3. Zapewnienie sprawnej koordynacji czynności związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych.
 4. Koordynacja i monitorowanie działań komórek organizacyjnych Ministerstwa związanych z zapewnieniem funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Ministerstwie oraz inicjowanie usprawnień w tym zakresie.
 5. W zakresie zapewnienia sprawnego i niezawodnego działania systemów teleinformatycznych Ministerstwa:
  1. koordynacja działań służących aktualizacji i rozwojowi całościowego programu informatyzacji Ministerstwa, w tym kierowanie i nadzór nad procesami budowy, rozwoju, ochrony i eksploatacji ZSI;
  2. zarządzanie i administrowanie wszystkimi zasobami teleinformatycznymi Ministerstwa;
  3. prowadzenie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego Ministerstwa, w tym tworzenie zabezpieczeń organizacyjnych i systemowych w zakresie ochrony zasobów teleinformatycznych oraz nadzór nad ich realizacją           i przestrzeganiem;
  4. wdrażanie - we współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji - procedur, zabezpieczeń oraz dokumentacji wymaganej dla realizacji odpowiednich przepisów regulujących wymagania dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe;
  5. nadzór i koordynacja działań innych komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na informatyzację Ministerstwa oraz utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych, w szczególności opiniowanie projektów umów i zmian umów, specyfikacji technicznych, funkcjonalnych i użytkowych w zakresie zamawianych dostaw i usług w obszarze IT;
  6. zaspokajanie potrzeb Ministerstwa w zakresie: wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny, oprogramowanie, dostęp do danych, rejestracji i przetwarzania danych;
  7. obsługa techniczna udostępniania danych gromadzonych w bazach danych instytucji zewnętrznych pozyskiwanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa;
  8. koordynacja działań związanych z budową i eksploatacją struktury teleinformatycznej Ministerstwa obejmującej wymianę danych z innymi jednostkami centralnymi i terenowymi;
  9. koordynacja działań w zakresie szkoleń informatycznych pracowników Ministerstwa, w porozumieniu w Biurem Kadr;
  10. monitoring wykorzystania systemów teleinformatycznych.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Angelika Kraśnicka-Gniewek
Ostatnia zmiana: 26.01.2016 , 06.04.2016 Piotr Krupa
do góry