Ministerstwo Skarbu Państwa Inwestorzy o relacjach - Badania - Inwestorzy o relacjach -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Badania - Inwestorzy o relacjach

Znamy wyniki drugiego badania relacji inwestorskich, przeprowadzonego w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego.

Celem ankiety było określenie potrzeb inwestorów indywidualnych  dotyczących standardów i sposobów komunikacji ze spółkami giełdowymi.

Pierwsze badania dotyczące relacji inwestorskich, zrealizowane w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego Akcjonariat Obywatelski Program dla inwestorów indywidualnych, który został zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa podczas debiutów giełdowych spółek: PZU, Tauron Polska Energia oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. pod koniec 2013 roku, dotyczyło działań spółek skierowanych do inwestorów indywidualnych. W kwestionariuszu, skierowanym w 2015 roku, tym razem do inwestorów indywidualnych, znalazły się natomiast pytania dotyczące m.in. sposobów pozyskiwania przez nich wiedzy na temat spółki i najczęściej wykorzystywanych narzędzi komunikacji z emitentem. Ankietowani byli proszeni m.in. o wskazanie motywów podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wyrażenie opinii o dostępnych formach spotkań z przedstawicielami spółki, w tym także udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Z najnowszego badania wynika, że komunikacja prowadzona przez emitentów z drobnymi akcjonariuszami ma znaczenie dla inwestorów indywidualnych. 78% procent respondentów ankiety jest skłonnych poświęcić drobną część swojego średniorocznego zysku dla zmiany prowadzenia relacji inwestorskich przez spółki – z minimalnego wymaganego poziomu do bardzo rozbudowanego.

Podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych, inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. opierają się na treściach internetowych lub informacjach z mediów branżowych; co czwarty, by pozyskać więcej danych uczestniczy w audio- lub wideokonferencjach spółki, a co piąty bierze udział w spotkaniach grupowych. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się natomiast spotkania indywidualne z przedstawicielami spółek – tylko co 10. respondent uważa taką formę kontaktu za interesującą. Ponad połowa z osób, które nie uczestniczyły do tej pory w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy deklaruje swój udział poprzez śledzenie przebiegu WZA Walne Zgromadzenie AKcjonariuszy (WZA) Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych obowiązuje nazwa Walne Zgromadzenie. Jednak inwestorzy posługują się utartym sformułowaniem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Naczelny organ spółki akcyjnej stanowiący o kluczowych sprawach dot. funkcjonowania spółki akcyjnej. on-line.

Gdzie inwestorzy indywidualni poszukują informacji na temat spółki? Najczęściej korzystają z publikowanych przez spółki wyników/sprawozdań finansowych oraz notowań historycznych. Nieco rzadziej sięgają do polityki dywidendowej oraz rekomendacji analityków. Ponad połowa decyduje się również na lekturę newsletterów spółek. Gdy poproszono ich o hierarchizację źródeł informacji, z których mogą korzystać, za najważniejszy uznali wynik finansowy/sprawozdania finansowe. Na kolejnych miejscach uplasowały się perspektywy rozwoju spółki oraz strategia przedsiębiorstwa. Najrzadziej deklarują zainteresowanie działalnością społeczną i charytatywną firmy, a jedynie co siódmy inwestor sięga do informacji na temat programów lojalnościowych dla akcjonariuszy oferowanych przez spółki.

Co ósmemu inwestorowi indywidualnemu nie brakuje żadnych informacji o spółkach. Jeśli zauważają braki, to wśród najczęściej wymienianych elementów wskazują strategię/plany działania, rozwój i perspektywy rozwoju oraz aktualność danych o spółce. Poprawy wymaga także jakość tych treści, w tym wiarygodność, precyzyjność, szybkość przekazu oraz czytelność i zrozumiałość.

Ankietę przygotował instytut badawczy TNS Polska. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2015 przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w ramach programu Akcjonariat Akcjonariat Ogół posiadaczy akcji wyemitowanych przez daną spółkę akcyjną Obywatelski. Patronat medialny nad akcją objęła „Gazeta Giełdy Parkiet”.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor:
Ostatnia zmiana: 19.05.2016 , 25.05.2016 Piotr Krupa
do góry