Ministerstwo Skarbu Państwa Badania IR - Badania IR wśród spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Badania IR wśród spółek

Raport z ogólnopolskiego badania spółek notowanych na giełdzie

  • Jaka jest aktywność spółek notowanych w zakresie relacji inwestorskich na polskim rynku?
  • Jak w praktyce wyglądają ich kontakty z inwestorami indywidualnymi?
  • Jakie bariery powstrzymują je przed podejmowaniem działań IR adresowanych do tej grupy?

Na te i inne pytania odpowiada raport z pierwszego, tak kompleksowego badania dotyczącego komunikacji spółek notowanych na GPW, NewConnect i Catalyst Catalyst Rynek obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i spółkę BondSpot S.A. z ich giełdowymi interesariuszami.

Materiał powstał w 2013 roku na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Akcjonariat Ogół posiadaczy akcji wyemitowanych przez daną spółkę akcyjną Obywatelski. Analizie poddano praktyki, standardy oraz stosowane narzędzia i częstotliwość działań z zakresu relacji inwestorskich emitentów, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw skierowanych do inwestorów indywidualnych.

Mimo, że relacje inwestorskie powinny być traktowane przez emitentów jako obszar zarządzania strategicznego, przeprowadzona analiza pokazuje, że działania w tym obszarze wymagają wprowadzenia wyższych standardów. Większość spółek ogranicza relacje inwestorskie do publikowania wymaganych prawem raportów bieżących i okresowych oraz aktualizacji informacji na stronie internetowej, czyli do biernego kontaktu z interesariuszami. Co więcej, spółki kierują swoje działania głównie do inwestorów instytucjonalnych, bagatelizując znaczenie udziału inwestorów indywidualnych w strukturze akcjonariatu.

Jak wynika z badań, jedynie 9 proc. spółek prowadzi regularne działania względem inwestorów indywidualnych, a blisko 70 proc. nie uwzględnia celów i działań IR w swojej strategii. Co ciekawe, nie zależy to od stażu spółki na giełdzie, wysokości obrotów, ani nawet miejsca notowań. Na wspomniany brak podejścia strategicznego do kwestii IR wskazuje także fakt, że jedynie niecałe 17% badanych spółek stwierdziło, iż podejmowane działania kierowane do inwestorów indywidualnych miały na celu zwiększenia płynności obrotu papierami wartościowymi.

Jedną z prawdopodobnych konsekwencji braku strategii jest między innymi deklarowany przez respondentów brak pracowników dedykowanych wyłącznie prowadzeniu relacji inwestorskich dla spółki. W 23% przebadanych podmiotów nie ma ani jednego pracownika, który co najmniej połowę czasu pracy mógłby poświęcić relacjom inwestorskim, a w 48% spółek taki pracownik jest jeden. Większość firm (łącznie 60%) nie ma też odrębnego budżetu relacji inwestorskich; ponad 33% podaje, że nie ma wyodrębnionych środków na te cele, a 27% wskazuje, że ma środki finansowe jedynie na doraźne działania.

Wyniki badania wskazują także na rozbieżności w interpretacji przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych spółek. Mimo, że przedstawiciele zbadanych spółek starają się wywiązywać się z podstawowych obowiązków informacyjnych, często nie wiedzą, co spółka powinna, a co może upubliczniać.

Badania „Relacje inwestorskie w praktyce” przeprowadził na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa instytut badawczy Keralla Research, przy merytorycznym wsparciu firmy Nobili Partners. W jego ramach ankieterzy zadali pytania przedstawicielom spółek, których akcje lub obligacje Obligacja Papier wartościowy o charakterze wierzycielskim. są notowana na rynku podstawowym GPW, rynku Catalyst lub rynku NewConnect. Odpowiedzi na pytania zadane w formie ankiety online udzieliło 230 spółek giełdowych, czyli co czwarta notowana na GPW.

Więcej informacji w raporcie z badań poniżej.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor:
Ostatnia zmiana: 19.05.2016 , 25.05.2016 Piotr Krupa
do góry