Ministerstwo Skarbu Państwa Akcje aportowe - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Akcje aportowe

Akcje, które są pokryte wkładem niepieniężnym (tzw. aportem), np. nieruchomością lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Wniesienie wkładu niepieniężnego oznacza – jeżeli umowa nie stanowi inaczej – przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu. Przedmiotem wkładu nie może być, zgodnie z art. 14 Kodeksu spółek handlowych, prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Akcje aportowe są akcjami imiennymi aż do zatwierdzenia przez WZA Walne Zgromadzenie AKcjonariuszy (WZA) Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych obowiązuje nazwa Walne Zgromadzenie. Jednak inwestorzy posługują się utartym sformułowaniem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Naczelny organ spółki akcyjnej stanowiący o kluczowych sprawach dot. funkcjonowania spółki akcyjnej. sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło ich pokrycie. W ciągu tego okresu nie mogą być zbyte i zastawione. Szczegółowe regulacje odnośnie statusu prawnego akcji aportowych zawiera Kodeks spółek handlowych.

Przeciwieństwem akcji aportowych są akcje gotówkowe.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 29.09.2015 , 01.10.2015 Redaktor MSP
do góry