Ministerstwo Skarbu Państwa Egzaminy dla kandydatów na członków RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Egzaminy dla kandydatów na członków RN

Wyznaczanie terminu przystąpienia do egzaminu

Ministerstwo Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 2017 r. zostało postawione w stan likwidacji.

Z tym dniem zadania związane z organizacją egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych przejęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259).

Zakres tematyczny egzaminu został określony w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów określające regulamin przeprowadzania egzaminów jest na etapie prac legislacyjnych.

 

Informacja archiwalna

 1. Do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych można przystąpić bez uprzedniego odbycia szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
 2. Termin egzaminu dla osób zgłaszających się indywidualnie ustala Biuro Ministra po złożeniu zgłoszenia zawierającego:
  1. wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu;
  2. podpisany kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej, zaparafowany na każdej ze stron;
  3. kopię dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia kandydata;
  4. kopię dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Opłata egzaminacyjna wynosi 850 zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział Warszawa – nr konta: 78 1130 1017 0019 9426 2520 0001.

W tytule wpłaty/przelewu wpisując „opłata za egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych - .......... (nazwisko i imię osoby przystępującej do egzaminu; w przypadku wpłaty dokonywanej przez ośrodek szkoleniowy należy wskazać ilość osób, za którą wnosi się opłatę)”.

Do pobrania:

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu;

Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej

 1. Wyznaczenie ostatecznego terminu przeprowadzenia egzaminu dla ośrodka szkoleniowego, który uzyskał akceptację programu i harmonogramu szkolenia, następuje po potwierdzeniu przez ośrodek szkoleniowy przeprowadzenia szkolenia w deklarowanym terminie oraz po przekazaniu na 21 dni przed ustalonym wstępnie terminem następujących dokumentów:
  1. wykazu osób przystępujących do egzaminu;
  2. wypełnionych i podpisanych kwestionariuszy osobowych kandydatów na członka rady nadzorczej, zaparafowanych na każdej ze stron, osób przystępujących do egzaminu wraz z kopią dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia kandydata;
  3. kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty egzaminacyjnej na konto Ministerstwa.
 2. Zasady zmiany ustalonego terminu egzaminu oraz rezygnacji z przystąpienia do egzaminu:
  1. Nie ma możliwości usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie w ustalonym terminie.
  2. Ustalony termin egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych może zostać zmieniony jednokrotnie na wniosek ośrodka szkoleniowego lub osoby zgłaszającej się na egzamin indywidualnie, złożony do Biura Ministra nie później niż na 5 dni przed pierwotnie ustalonym terminem (decyduje data wpływu do Ministerstwa).
  3. Kolejny termin przystąpienia do egzaminu ustala się na wniosek ośrodka szkoleniowego lub osoby zainteresowanej w okresie 6 miesięcy, licząc od pierwotnie ustalonego terminu.
  4. Nieprzystąpienie do egzaminu w pierwotnym terminie i niewystąpienie o ustalenie kolejnego terminu egzaminu zgodnie z powyższymi zasadami, jak i nieprzystąpienie do egzaminu w kolejnym terminie powoduje przepadek wniesionej opłaty egzaminacyjnej na rzecz Ministerstwa.
  5. Osoba, dla której wyznaczono termin przystąpienia do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, może zrezygnować z przystąpienia do egzaminu nie później niż na 5 dni przed ustalonym terminem, składając informację na piśmie do Biura Ministra (decyduje data wpływu do Ministerstwa). Wniesiona opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi:
 • w przypadku wniesienia przez osobę zgłaszającą się na egzamin indywidualnie, na konto podane we wniosku o rezygnację;
 • w przypadku wniesienia opłaty przez ośrodek szkoleniowy - na konto ośrodka.

Do pobrania:

Wzór rezygnacji

 1. Osoby, które nie zaliczyły egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych i chcą kolejny raz do niego przystąpić, zobowiązane są do ponownego złożenia kompletu dokumentów oraz wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Powrót do poprzedniej strony

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Beata Trejnowska
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 , 06.03.2017 Magdalena Dąbrowska
do góry