Ministerstwo Skarbu Państwa Egzaminy dla kandydatów na członków RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Egzaminy dla kandydatów na członków RN

Akceptacja programów i harmonogramów szkoleń dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

Informacja archiwalna

W związku z likwidacją urzędu obsługującego Ministra Skarbu Państwa, Ministerstwo Skarbu Państwa nie udziela akceptacji harmonogramów i programów szkoleń dla kandydatów na członków rad nadzorczych, których rozpoczęcie zaplanowano po 1 stycznia 2017 r.

Wnioski ośrodków szkoleniowych o akceptację programów i harmonogramów szkoleń zaplanowanych na kolejne kwartały roku rozpatrywane są odpowiednio od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia, pod warunkiem ich wpływu do Ministerstwa nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia kursu. Wraz z udzieleniem akceptacji programu i harmonogramu szkolenia, ustala się wstępny termin przeprowadzenia egzaminu.

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). jest jedynym akcjonariuszem, program szkolenia obejmuje zagadnienia w zakresie:

 1. komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych;
 2. tworzenia, funkcjonowania i likwidacji spółek handlowych;
 3. zasad obrotu papierami wartościowymi, funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego i narodowych funduszy inwestycyjnych;
 4. prawa pracy;
 5. stosunków cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym;
 6. prawa upadłościowego i naprawczego;
 7. zasad działalności gospodarczej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
 8. zarządzania podmiotami gospodarczymi i analizy marketingowej przedsiębiorstwa;
 9. restrukturyzacji podmiotów gospodarczych;
 10. rachunkowości i finansów w spółkach handlowych;
 11. metod wyceny wartości podmiotów gospodarczych;
 12. kompetencji organów spółek handlowych;
 13. zasad funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa i w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Wniosek o akceptację programu i harmonogramu szkolenia zawierać powinien:

 1. program szkolenia określający tematykę planowanych zajęć oraz liczbę godzin dydaktycznych na nie przeznaczonych - minimum programowe kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych obejmuje 100 godzin dydaktycznych (przez godzinę dydaktyczną rozumie się co najmniej 45 minut);

Do pobrania:

Minimum programowe kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych,określone przez Ministra Skarbu Państwa (100 godzin dydaktycznych)

 1. szczegółowy harmonogram zajęć zawierający nazwiska wykładowców, daty, godzinowy rozkład zajęć, tematy wykładów oraz planowaną liczbę uczestników kursu i egzaminu;
 2. informacje o wykładowcach (CV) oraz deklaracje wykładowców uczestnictwa w szkoleniu;

Do pobrania:

Wzór deklaracji

 1. informację o działalności ośrodka i osobach go reprezentujących;
 2. zezwolenie na prowadzenie działalności szkoleniowej, wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w zależności od formy prowadzenia działalności;
 3. umowę lub statut ośrodka szkoleniowego;
 4. aktualne zaświadczenie z ZUS i właściwego urzędu skarbowego o bieżącym regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych;
 5. zaświadczenie o numerze indentyfikacyjnym REGON.

Ośrodkom szkoleniowym, które przeprowadziły szkolenie niezgodnie z udzieloną przez Ministerstwo Skarbu Państwa akceptacją programu i harmonogramu oraz warunkami określonymi we wniosku o jej udzielenie, nie udziela się akceptacji programów i harmonogramów szkoleń przez kolejne 6 miesięcy.

 

Powrót do poprzedniej strony

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Beata Trejnowska
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 , 06.03.2017 Magdalena Dąbrowska
do góry