Ministerstwo Skarbu Państwa Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa - Dobre praktyki 2016 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dobre praktyki 2016

Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa” porządkują zagadnienia związane z prowadzeniem działań sponsoringowych i prezentują oczekiwane standardy w zakresie planowania i raportowania, jak i współpracy z Ministrem Sportu i Turystyki oraz zawierają rekomendacje wzorcowych rozwiązań w zakresie postanowień zawieranych umów sponsoringowych.

Dokument skierowany jest do organów spółek, w których Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). w sposób bezpośredni i pośredni sprawuje władztwo korporacyjne. Stanowi wyraz oczekiwań Ministra Skarbu Państwa dotyczących prowadzenia działalności w tym obszarze. Dokument określa jedynie kierunek działania i stanowi element szerszego procesu świadomego budowania ładu organizacyjnego. Ma formę dobrowolnej regulacji, która tworzy podstawy do realizacji zapisanych dobrych praktyk.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju
Ostatnia zmiana: 15.06.2016
do góry