Ministerstwo Skarbu Państwa Oświadczenie o stanie majątkowym - Wzory dokumentów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Wzory dokumentów

Oświadczenie o stanie majątkowym

Wskazówki dotyczące wypełniania oświadczeń o stanie majątkowym:

 1. Przed wypełnieniem oświadczenia o stanie majątkowym proszę się dokładnie zapoznać z jego treścią.
 2. Proszę wypełniać oświadczenie osobiście, parafować każdą stronę i czytelnie podpisać.
 3. Wszystkie punkty w oświadczeniu muszą być wypełnione i powinny zawierać jednoznaczną treść.
 4. Na pierwszej stronie oświadczenia proszę podać okoliczność jego złożenia, np.: na koniec roku ..., na objęcie stanowiska, na opuszczenie stanowiska, itp.
 5. W trakcie wypełniania oświadczenia w pierwszej kolejności proszę podawać informacje zgodne ze stanem faktycznym a następnie niezbędne wyjaśnienia.
 6. Jeśli oświadczenie zawiera zbyt mało miejsca na wpisanie danych, proszę je podać na osobnej karcie formatu A-4, którą należy dołączyć do oświadczenia.
 7. Punkty dotyczące np. pożyczek i kredytów, zobowiązań finansowych, posiadanych nieruchomości, przedsiębiorstw i udziałów – proszę określać precyzyjnie.
 8. W przypadku braku możliwości podania precyzyjnych informacji należy wpisywać dane szczątkowe lub ogólno – opisowe, np. wraz ze sformułowaniem „prawdopodobnie”.
 9. W odniesieniu do pytań dotyczących sytuacji finansowo-majątkowej należy podawać - w przypadku braku szczegółowych informacji – dane szacunkowe.
 10. Każde kolejne oświadczenie powinno uwzględniać zmiany, które nastąpiły w posiadanym majątku od czasu złożenie poprzedniego oświadczenia.
 11. W przypadku zasiadania Prezesów zarządów spółek SP w Radach Nadzorczych – proszę podać dokładnie podstawę delegacji.
 12. W przypadku zaistnienia znaczącej zmiany stanu majątkowego, proszę podać źródło jego pochodzenia.
 13. Oświadczenia o stanie majątkowym składane na okoliczność zmiany stanowiska pracy  (opuszczenia lub objęcia), muszą zawierać stan majątku dzień, którego dotyczą.
 14. Niezłożenie oświadczenia przez zobowiązane do tego osoby, albo podanie w nich nieprawdy, powoduje odpowiedzialność służbową i karną (art. 13 i art. 14) ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1997 r., Nr 106, poz. 679).
 15. Osoby wypełniające oświadczenia, przekazują je lub przesyłają listem poleconym Kierownikowi Kancelarii Tajnej.
 16. Wzór oświadczenia nie podlega modyfikacji, zatem druki indywidualnie zmienione, będą uważane za nieważne.
   

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz.U. 2011 nr 150 poz. 890).

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Biuro Dyrektora Generalnego
Ostatnia zmiana: 24.07.2015 , 17.03.2016 Piotr Krupa
do góry