Ministerstwo Skarbu Państwa Oświadczenie lustracyjne - Wzory dokumentów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Wzory dokumentów

Oświadczenie lustracyjne

W dniu 14 września 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2007 nr 165, poz. 1171). Przepisy przywołanej wyżej ustawy określiły aktualne wzory oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, oraz nałożyły na osoby pełniące funkcje publiczne obowiązek ponownego ich złożenia.

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów, osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która w dniu 14 września 2007 r. pełni funkcję publiczną w rozumieniu art. 4 ustawy “lustracyjnej” ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia przesłanego przez właściwy organ, bez względu na fakt uprzedniego złożenia oświadczenia na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
W wykonaniu art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. nr 218, poz. 1592, z późn. zm.), Minister Skarbu Państwa jest właściwy do odebrania oświadczenia lustracyjnego od osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., pełniących funkcje publiczne na dzień 14 września 2007 r. i od osób kandydujących po tym dniu na funkcje publiczne określone w art. 4 pkt 19, 24 lit.a), 25, 37, 38, 39, 41, 42 i 51 ustawy.

Niezłożenie w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia oświadczenia lustracyjnego przez osobę powiadomioną o tym obowiązku stanowi obligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej. Pozbawienie funkcji publicznej następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji publicznej na dzień 14 września 2007 r., późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest ten obowiązek. W takim przypadku, osoba składa właściwemu organowi informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2007 nr 165, poz. 1171):

  1. Osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy, kandyduje lub ubiega się o objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przed objęciem tej funkcji;
  2. Osoba, która od dnia wejścia w życie ustawy, wyraża zgodę na kandydowanie, na objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, a złożyła przed tą datą oświadczenie lustracyjne, ma obowiązek ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego w chwili wyrażenia zgody.

Oświadczenie lustracyjne oraz informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego powinny zostać złożone zgodnie z wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2007 nr 165, poz. 1171).

Dokumenty lustracyjne, co do złożenia których, organem właściwym jest Minister Skarbu Państwa,  mogą być składane osobiście w biurze podawczym MSP w godzinach pracy urzędu lub przesyłane na adres Ministra Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.


UWAGA!!!
W oświadczeniu lustracyjnym lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, należy podać dokładną nazwę podmiotu, w którym sprawuje się funkcję wymagającą poddania się procedurze lustracyjnej.
W przypadku ubiegania się o stanowisko w drodze postępowania konkursowego, w spółce z udziałem Skarbu Państwa, należy podać w oświadczeniu lustracyjnym lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, nazwę i siedzibę spółki, której postępowanie dotyczy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 - 695 84 81.


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2007 nr 165, poz. 1171)

 

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Biuro Ministra
Ostatnia zmiana: 24.07.2015 , 28.08.2015 Justyna Kania
do góry