Ministerstwo Skarbu Państwa Kierunki i plany prywatyzacji -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Kierunki i plany prywatyzacji

Obowiązek opracowywania Kierunków prywatyzacji wynika z zapisów dwóch aktów prawnych:

  • ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154), na podstawie której (art. 2, pkt 2) Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa ma obowiązek przygotowania i przedkładania Radzie Ministrów rocznych kierunków prywatyzacji majątku państwowego,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 885), zgodnie z którą (art. 142) do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające m.in. kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

Archiwalne Kierunki prywatyzacji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (kliknij tutaj)

do góry