Ministerstwo Skarbu Państwa Program prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006 - Kierunki i plany prywatyzacji -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Kierunki i plany prywatyzacji

Program prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006

“Program prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006” jest dokumentem określającym strategię Rządu w zakresie przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce.

Wybierz temat

“Program prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006” jest dokumentem określającym strategię Rządu w zakresie przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce.

Obowiązek opracowywania i realizowania programów prywatyzacji majątku państwowego wynika z zapisu art. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.). Na jego podstawie Minister Skarbu Państwa przygotowuje i przedkłada Radzie Ministrów programy prywatyzacji majątku państwowego.

Niniejszy dokument – po raz pierwszy w trzynastoletniej historii polskiej prywatyzacji – przedstawia założenia docelowego kształtu sektora państwowego. Punktem wyjścia dla jego określenia jest informacja o zasobach majątku, jakim dysponuje dzisiaj Skarb Państwa. W dokumencie przedstawiono również zamierzenia dotyczące zasobów mienia państwowego, które można przeznaczyć do prywatyzacji do roku 2006. Na tym tle pokazano skalę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z regulacji ustawowych, których realizacja związana jest z przychodami z prywatyzacji.

Dokument przedstawia także uwarunkowania procesu przekształceń własnościowych w najbliższych latach. Jego istotny element stanowią programy restrukturyzacji strategicznych sektorów polskiej gospodarki zapisane w Strategii Gospodarczej Rządu “Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca”. Istotną przesłanką dla realizacji Programu będzie także pakiet rozwiązań polityki gospodarczej związany z programem naprawy finansów publicznych. Podkreślić przy tym należy, że skala środków, jakie mogą być przeznaczone na wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych, zależeć będzie m.in. od poziomu przychodów z prywatyzacji majątku państwowego a także uregulowań europejskich.

Program przewiduje kontynuację procesu przekształceń własnościowych majątku Skarbu Państwa z wykorzystaniem wszystkich obowiązujących metod i procedur prywatyzacji w sposób zgodny z polityką ekonomiczną Rządu.

Efektem realizacji “Programu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006” powinno być osiągnięcie zasadniczego celu polityki prywatyzacyjnej: poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i restrukturyzacji polskiej gospodarki.

Medatdane

Opublikowane przez: Małgorzata Rybicka
Autor: Departament Analiz i Prognoz
Ostatnia zmiana: 27.01.2005 , 13.07.2015 Justyna Kania
do góry