Ministerstwo Skarbu Państwa Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych

Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. Z takim przekształceniem wiąże się sukcesja, polegająca na wstąpieniu spółki we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków, chyba że przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

  1. na wniosek organu założycielskiego;
  2. na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej;
  3. z własnej inicjatywy.

Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego jest zobowiązany doręczyć ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, kwestionariusz przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji, wraz z innymi dokumentami potrzebnymi do dokonania komercjalizacji.

Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego staje się bilansem otwarcia spółki, przy czym suma kapitałów własnych jest równa sumie funduszu założycielskiego, funduszu przedsiębiorstwa i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności przedsiębiorstwa przed komercjalizacją.

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sporządza za Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). akt komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, w którym ustala się:

  1. statut spółki;
  2. wysokość kapitału zakładowego spółki;
  3. imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji;
  4. osobę upoważnioną do zgłoszenia wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców, jeżeli jest to osoba inna niż zarząd.

Akt komercjalizacji zastępuje czynności określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, poprzedzające złożenie wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców. Dniem komercjalizacji jest pierwszy dzień miesiąca, przypadającego po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców. Z tym dniem następuje skutek wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców.

W spółce powstałej w wyniku komercjalizacji Skarb Państwa obejmuje 100 procent akcji lub udziałów. Minister Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa (jako jedynego akcjonariusza lub wspólnika takiej spółki) na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Prawny i Procesowy
Ostatnia zmiana: 13.07.2015 , 13.07.2015 Justyna Kania
do góry