Ministerstwo Skarbu Państwa Aukcja ogłoszona publicznie -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aukcja ogłoszona publicznie

Jeden z trybów prywatyzacji pośredniej przewidziany art. 33 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Potencjalni inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. zapraszani są do wzięcia udziału w aukcji na podstawie ogłoszeń Ministra Skarbu Państwa publikowanych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

W ogłoszeniu Minister Skarbu Państwa określa m.in. liczbę i rodzaj akcji/udziałów będących przedmiotem aukcji oraz ich udział w kapitale zakładowym spółki; wartość nominalną jednej akcji/udziałów; cenę wywoławczą; sposób zapłaty ceny; wysokość wadium oraz termin, miejsce i formę jego wniesienia; określenie szczegółowych warunków, które powinno zawierać zgłoszenie do udziału w aukcji; miejsce oraz datę i godzinę rozpoczęcia aukcji; treść umowy sprzedaży akcji/udziałów.

Zgłoszenie do udziału w aukcji powinno zostać złożone w formie pisemnej i zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) oraz siedzibę podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji; adres korespondencyjny; inne dane wymagane przez zbywcę, określone w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

Wysokość wadium zbywca określa w granicach od 1% do 10% ceny wywoławczej. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych przez zbywcę: w pieniądzu; w czeku potwierdzonym przez bank; w poręczeniu bankowym; w gwarancji bankowej; w gwarancji ubezpieczeniowej. Do przeprowadzenia aukcji zbywca powołuje komisję do spraw aukcji. Przewodniczący komisji otwiera aukcję, przekazując uczestnikom aukcji do wiadomości imiona i nazwiska osób albo nazwy lub firmy podmiotów, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do udziału w aukcji. Przewodniczący komisji informuje uczestników aukcji o minimalnej wartości postąpienia oraz o tym, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i ogłasza o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, oraz o miejscu i terminie podpisania umowy sprzedaży akcji / udziałów. Przybicie następuje w chwili podpisania przez zbywcę i uczestnika aukcji umowy sprzedaży akcji / udziałów, o treści określonej w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 13.07.2009 , 13.01.2015 Justyna Kania
do góry