Ministerstwo Skarbu Państwa WARS S.A. z siedzibą w Warszawie zaproszenie do udziału w aukcji - Oferta prywatyzacyjna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Oferta prywatyzacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

WARS S.A. z siedzibą w Warszawie zaproszenie do udziału w aukcji

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać w formie pisemnej w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w kancelarii ogólnej Ministerstwa Skarbu Państwa, bądź w sekretariacie Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji pokój nr 502, w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu, tj. 8.15 – 16.15 do dnia 28 października 2015 r.

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, kod pocztowy: 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 31a w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 j.t.) zwaną dalej „Ustawą”, oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji zwykłych imiennych serii „A” w liczbie 866.235 dla jednego nabywcy[1]), o wartości nominalnej 10,00 złoty każda, stanowiących 42,48 % kapitału zakładowego spółki pod firmą „WARS” S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej „Akcjami”) i adresem: ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000029621 zwanej dalej „Spółką”.

Podstawowy profil działalności Spółki obejmuje kompleksową obsługę pasażerów podróżujących wagonami sypialnymi oraz z miejscami do leżenia, a także usługi gastronomiczne w pociągach pasażerskich (działalność gastronomiczna w wagonach restauracyjnych i barowych oraz sprzedaż produktów spożywczych w przedziałach).

Cena wywoławcza pakietu 866.235 Akcji wynosi 6.453.450,75 zł (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 75/100).

Cena wywoławcza za jedną Akcję wynosi 7,45 zł (słownie: siedem złotych 45/100).

Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet 866.235 Akcji określa się na 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Postąpienia ceny, uczestnicy aukcji zgłaszać będą w formie ustnej. W przypadku niezgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach maksymalnie 1 minuty.

Uczestnik aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę zobowiązany będzie do nabycia akcji nienabytych przez uprawnionych pracowników oraz rolników w procesie nieodpłatnego udostępniania akcji, przewidzianego w Ustawie, na warunkach określonych w umowie zbycia Akcji, udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa, zwanej dalej „Umową Zbycia Akcji”.

Podmioty zainteresowane nabyciem Akcji Spółki mogą odpłatnie nabyć „Memorandum informacyjne o Spółce”. W tym celu należy:

 • zgłosić się do Ministerstwa Skarbu Państwa, pokój nr 564, w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu, tj. 8.15 – 16.15, w terminie od następnego dnia roboczego po dniu publikacji zaproszenia do dnia składania zgłoszeń,
 • przedstawić odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odzwierciedlające aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu), a w przypadku, gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą – dokument potwierdzający tożsamość,
 • podpisać dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli podmiotów zainteresowanych.

„Memorandum informacyjne o Spółce” zawiera informacje o jej sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej. Cena za udostępnienie  „Memorandum informacyjnego o Spółce” wynosi 100,00 zł i jest płatna na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa nr 33 1010 1010 0025 1222 3100 0000. Osoba odpowiedzialna za udostępnianie powyższej dokumentacji: Pan Paweł Buc, pokój nr 564, tel. (22) 695 84 76, e-mail: pawel.buc@msp.gov.pl

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji powinno być sporządzone w języku polskim i powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji;
 2. REGON;
 3. NIP;
 4. adres e-mail;
 5. adres korespondencyjny;
 6. numer telefonu;
 7. numer faxu;
 8. dołączony dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który wadium ma zostać zwrócone;
 9. dołączony projekt umowy zbycia Akcji, którego treść udostępniona została na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa parafowany przez osoby odpowiednio uprawnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji, przy podpisaniu umowy zbycia Akcji;
 10. w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba fizyczna:
  1. kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
  2. pełnomocnictwo w przypadku, gdy w imieniu osoby fizycznej  występuje inna osoba fizyczna lub podmiot, sporządzone w formie przewidzianej dla dokonania czynności,
  3. w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  4. informację o sposobie finansowania zakupu Akcji;
 11. w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba prawna:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru,
  2. dane osoby/osób uprawnionych do uczestnictwa w aukcji wraz z pełnomocnictwem,
  3. dane osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu przy podpisywaniu umowy w sytuacji, gdy będzie to inna osoba niż określona w pkt 11 lit. b wraz z pełnomocnictwem sporządzonym w formie przewidzianej dla dokonania czynności,
  4. informację o sposobie finansowania zakupu Akcji;
 12. oświadczenia, iż podmiot zainteresowany udziałem w aukcji:
  1. nie zalega z uiszczeniem podatków albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  2. nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  3. wywiązał się z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
  4. wywiązał się z innych umów zawartych ze Skarbem Państwa oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
  5. nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
  6. nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
  7. nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej.

Dokumenty określone w zaproszeniu, składane w formie pisemnej, powinny zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej przez  notariusza za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie będącym stroną tej Konwencji, winny mieć dodatkowo dołączone apostille.

Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie niebędącym stroną tej Konwencji, winny zostać przedłożone po uprzedniej legalizacji.

Wydanie apostille lub sporządzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie w którym umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów.

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać w formie pisemnej w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w kancelarii ogólnej Ministerstwa Skarbu Państwa, bądź w sekretariacie Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji pokój nr 502, w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu,
tj. 8.15 – 16.15 do dnia 28 października 2015 r.

Na kopercie należy odpowiednio umieścić napis:

„Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji dotyczącej nabycia akcji spółki „WARS” S.A.
z siedzibą w Warszawie
Nie otwierać
Zgłoszenie przekazać do sekretariatu
Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa”

Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji nie zostanie przyjęte w przypadku braku powyższego napisu lub braku imienia, nazwiska i adresu lub nazwy (firmy) i siedziby podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji ogłoszonej publicznie lub braku adresu korespondencyjnego lub w przypadku niezachowania terminu składania zgłoszeń lub niezachowania terminu wniesienia wadium.

Brak załączenia dowodu wniesienia wadium, o którym mowa w ww. pkt 8 lub parafowanego projektu umowy, o którym mowa w ww. pkt 9 do zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia.

Aukcja odbędzie się w dniu 3 listopada 2015 r., o godzinie 12.00, w sali nr 116 w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6 w Warszawie.

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji oraz warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane przez Ministra Skarbu Państwa.

Wadium w wysokości 645.000 zł (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) co stanowi 10% ceny wywoławczej Akcji należy wnieść przelewem na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego O/O Warszawa nr 13 1130 1017 0019 9426 2520 0007, w terminie do dnia 28 października 2015 r. Za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwotą wadium rachunku bankowego Ministerstwa Skarbu Państwa wskazanego w niniejszym zaproszeniu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy podmiot, który zaoferował najwyższą cenę, uchyla się od podpisania Umowy Zbycia Akcji oraz w przypadku, gdy zrezygnuje z udziału w aukcji po upływie terminu do składania zgłoszeń.

Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy podmiot dopuszczony do udziału w aukcji nie stawił się na aukcji ustnej, a także żaden z obecnych na aukcji uczestników nie zaoferował ceny wywoławczej.

Umowa Zbycia Akcji zostanie zawarta z uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie do 10 dnia od dnia wpłaty kwoty równej całkowitej cenie Akcji, pomniejszonej o kwotę wpłaconą jako wadium przelewem bankowym na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa nr 03 1010 1010 0025 1213 3920 0000, prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa.

Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę.

W przypadku gdy nabycie Akcji wymaga:

 1. decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru koncentracji przedsiębiorców;
 2. zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych

-      uczestnik aukcji który zaoferował najwyższą cenę, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, wystąpić do właściwych organów o wydanie powyższych decyzji. W takim przypadku wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przekazania Ministrowi Skarbu Państwa powyższych decyzji.

Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji może nastąpić również poprzez wpłatę kwoty równej cenie wywoławczej Akcji pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, natomiast wpłata kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Akcji a całkowitą ceny Akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wpłaty kwoty równej cenie wywoławczej Akcji. W takim przypadku, bieg terminu na zawarcie Umowy Zbycia Akcji rozpoczyna się z dniem wpłaty kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Akcji a całkowitą ceną Akcji.

Umowa Zbycia Akcji zostanie zawarta w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6,
00-522 Warszawa, po potwierdzeniu zapłaty ceny za Akcje w komórce organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa właściwej w sprawach budżetu i finansów.

Przybicie następuje w chwili podpisania Umowy Zbycia Akcji, o treści określonej w projekcie umowy zbycia Akcji udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.

[1] Przez jednego nabywcę rozumie się także „konsorcjum” złożone z dwóch lub więcej podmiotów

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Agnieszka Trzaskalska
Ostatnia zmiana: 09.10.2015 , 06.11.2015 Justyna Kania
do góry