Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL" Sp. o.o. z siedzibą w Zalesiu - zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki - Oferta prywatyzacyjna -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Oferta prywatyzacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL" Sp. o.o. z siedzibą w Zalesiu - zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki upływa w dniu 24 czerwca 2016r. o godzinie 16.00.

 

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. o.o. z siedzibą w Zalesiu

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 747 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą" oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 114, poz. 664 ze zm.), zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia:
38 148 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA - POL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalesiu i adresem: Zalesie, 46-146 Domaszowice, woj. opolskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053058, zwanej dalej „Spółką”.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100 %  udziałów Spółki jest własnością Skarbu Państwa.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki obejmuje produkcję zwierzęcą w zakresie przemysłowego tuczu trzody chlewnej oraz uprawę roślinną zbóż i rzepaku.

Podmioty zainteresowane złożeniem odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji zwane dalej również Potencjalnymi Inwestorami, mogą odpłatnie nabyć Memorandum informacyjne Spółki, zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej podmiotu.  

W tym celu należy:

 • zgłosić się do Ministerstwa Skarbu Państwa, pokój nr 565 w dniach roboczych: od dnia następującego po dniu publikacji niniejszego zaproszenia do dnia 23 czerwca 2016 roku w godz. 9.00 - 15.00,
 • przedstawić dokumenty umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj.: aktualny (wystawiony nie wcześniej niż w ciągu trzech 3 miesięcy od momentu przedłożenia) odpis z rejestru przedsiębiorców KRS albo inne, właściwe dla danego podmiotu, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej; ww. dokumenty winny odzwierciedlać aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora; w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą należy okazać dokument potwierdzający tożsamość, a także przedstawić ewentualne pełnomocnictwo,
 • podpisać dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli podmiotów zainteresowanych.

Cena za udostępnienie „Memorandum Informacyjnego Spółki” wynosi 100,00 zł i jest płatna na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w NBP Narodowy Bank Polski (NBP) Polski bank centralny. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Oddział w Warszawie nr 33 1010 1010 0025 1222 3100 0000 (potwierdzenie dokonania wpłaty należy okazać przy jego odbiorze).

Ponadto, Potencjalnym Inwestorom zainteresowanym złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji udostępniony zostanie nieodpłatnie dokument pn. Szczegółowa informacja w zakresie procedury zbywania udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu, zawierający szczegółową strukturę odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Osobą odpowiedzialną za udostępnienie powyższej dokumentacji jest Pani Monika Wróbel, pok. 565, tel. (22) 695 88 72, e-mail: monika.wrobel@msp.gov.pl.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet udziałów Spółki. Przedmiotem negocjacji mogą być również zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników, a także inne zobowiązania pozacenowe oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać złożona w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, w sekretariacie Departamentu Przekształceń Własnościowych, pok. 501, tel. 22 695-87-22, faks 22 695-88-18, w jednym egzemplarzu w zapieczętowanej kopercie, przekazana osobiście lub przez kuriera. Na kopercie należy umieścić napis:

Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA – POL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalesiu – NIE OTWIERAĆ" oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki upływa w dniu 24 czerwca 2016r. o godzinie 16.00.

Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożą odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani przez Ministra Skarbu Państwa w formie pisemnej do dnia 28 lipca 2016r. o wyniku rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Minister Skarbu Państwa akceptuje jedynie jednorazową płatność za udziały przelewem na konto Ministerstwa Skarbu Państwa, która nastąpi przed podpisaniem umowy sprzedaży udziałów Spółki.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna zostać przygotowana w języku polskim, być wydrukowana na papierze formatu A-4 z numerami stron oraz podpisana i parafowana na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Potencjalnego Inwestora. W przypadku odpowiedzi złożonej przez konsorcjum, powinna być ona podpisana przez upoważnionych reprezentantów każdego z członków konsorcjum lub przez ustanowionego pełnomocnika. Wszelkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Potencjalnego Inwestora.
W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a ponadto takie dokumenty jak: odpis z właściwego dla oferenta rejestru oraz pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta winny być – w przypadku podmiotów zagranicznych – poświadczone przez Konsulat/Ambasadę RP w kraju siedziby oferenta. Przedmiotowe poświadczenie, wydane przez te instytucje może być zastąpione klauzulą apostille.

Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zawierać w szczególności następujące istotne informacje i dokumenty:

 1. Prezentację Potencjalnego Inwestora (lub współinwestorów/konsorcjum):
 1. firmę, siedzibę, adres spółki Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku konsorcjum), lub imię i nazwisko Potencjalnego Inwestora (w przypadku osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej),
 2. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców/handlowego wraz z umową lub statutem spółki; dla osób zagranicznych, wyciąg (lub jego uwierzytelniona kopia) z rejestru urzędowego odpowiadającemu polskiemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu. Jako aktualny odpis/zaświadczenie uznawany będzie dokument datowany najwyżej na 3 miesiące przed upływem terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną - potwierdzonych notarialnie kopii obydwu stron dowodu osobistego, zawierających dane osobowe,
 3. nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e-maile osób do dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Potencjalnego Inwestora przez te osoby, lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora,
 4. informacje o strukturze własnościowej firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku konsorcjum) oraz charakterystyka akcjonariuszy/ udziałowców, a także podmiotu dominującego wobec Potencjalnych Inwestorów,
 5. informacje o ewentualnych powiązaniach inwestora z kapitałem zagranicznym,
 6. dane na temat struktury i sfer działalności firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku konsorcjum) ze szczególnym uwzględnieniem branży i działalności na terenie Polski,
 7. aktualne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
 8. kopię ostatnio sporządzonego raportu rocznego wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli przepisy prawa nakładają na Potencjalnego Inwestora obowiązek badania sprawozdania finansowego oraz bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za ostatni miesiąc prowadzonej działalności, za który zostały sporządzone lub F-01; w przypadku Potencjalnego Inwestora będącego osobą fizyczną należy złożyć parafowaną przez Potencjalnego Inwestora kopię zeznania PIT za ostatni rok,
 9. pełnomocnictwo, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania Konsorcjum, jeżeli Konsorcjum reprezentuje ustanowiony pełnomocnik,
 10. oświadczenie o niekaralności osób fizycznych oraz podmiotów zbiorowych, zgodnie z ustawą z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1212 ze zm.),
 11. oświadczenia Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) że:
 • posiada środki na sfinansowanie transakcji,
 • środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie transakcji zakupu udziałów pochodzą z legalnych źródeł,
 • nie zalega z uiszczeniem podatków bądź oświadczenia, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu,
 • nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 • wywiązał się z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych oraz, że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
 • wywiązał się z innych umów związanych ze Skarbem Państwa oraz, że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie,
 • nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego oraz nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
 • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
 • nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej.

Uwaga:
W przypadku, gdy odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji jest składana przez kilka podmiotów występujących wspólnie, informacje w punkcie 1 – Prezentacja Potencjalnego Inwestora, powinny być podane dla każdego z podmiotów, które wspólnie składają odpowiedź.
W przypadku, gdy Inwestor Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. jest częścią koncernu (grupy kapitałowej) lub podmiotem zależnym prosimy o przedstawienie podstawowych danych o działalności koncernu (grupy kapitałowej).

 1. Deklarację nabycia 38 148 udziałów Spółki.
 2. Określenie źródeł finansowania zakupu udziałów. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę).
 3. Proponowaną cenę netto za jeden udział (przy czym cena ta powinna być wyrażona w PLN, jednoznacznie określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obarczona żadnymi uwarunkowaniami) oraz wartość całego pakietu, jaki zamierza nabyć Inwestor.
 4. Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.
 5. Deklarację Potencjalnego Inwestora odnośnie okresu niezbywania udziałów Spółki nabytych od Skarbu Państwa*.
 6. Plany inwestycyjne w najbliższej i dalszej przyszłości (restrukturyzacja, zmiana profilu, rozwój Spółki); deklarowany przez Potencjalnego Inwestora poziom nakładów inwestycyjnych*, harmonogram realizacji zobowiązań oraz ocena ich wpływu na działalność Spółki.
 7. Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, w tym wysokość deklarowanego podwyższenia kapitału zakładowego i okres, w jakim ma być dokonane to podwyższenie. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki, w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę*.
 8. Podstawowe założenia dotyczące pakietu socjalnego dla pracowników*.
 9. Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań*.
 10. Dokument potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Potencjalnego Inwestora - opinia banku/banków - finansującego/ych lub prowadzącego/ych rachunek Potencjalnego Inwestora potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wg stanu na dzień jej wystawienia (datowany najwyżej na 3 miesiące przed upływem terminu składania odpowiedzi).
 11. Inne istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora kwestie.
 12. Termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (nie może być krótszy niż 180 dni od daty złożenia).

Deklaracje, o których mowa w pkt. 6, 7, 8, 9 i 10 nie mogą wpływać na obniżenie ceny udziałów Spółki.

*/ Zobowiązania o których mowa w pkt. 6, 7, 8 i 9 stanowią tzw. zobowiązania „pozacenowe”, do których Potencjalny Inwestor może się zobowiązać w odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji. W przypadku zadeklarowania przez Potencjalnego Inwestora zamiaru realizacji zobowiązań pozacenowych, Minister Skarbu Państwa oczekuje wskazania sposobu zabezpieczenia deklarowanych zobowiązań.

Minister Skarbu Państwa w szczególności zastrzega sobie prawo do:

 1. żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji,
 2. wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmuje negocjacje,
 3. odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,
 4. przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z „Memorandum Informacyjnym Spółki”,
 5. przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji,
 6. przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji,
 7. zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Minister Skarbu Państwa nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w związku ze złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia udziałów Spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Marta Gorecka
Autor: Andrzej Leszczyński
Ostatnia zmiana: 31.05.2016 , 11.07.2016 Piotr Krupa
do góry