Ministerstwo Skarbu Państwa Udostępnianie akcji - Nieodpłatne udostępnianie akcji -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Nieodpłatne udostępnianie akcji

Na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Tekst Jednolity Dz.U. Nr 171, poz. 1397 z 2002 r. z późn. zm.), uprawnionym pracownikom komercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych i spółek powstałych w wyniku komercjalizacji tych przedsiębiorstw przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru (z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 2 i 3 Ustawy).

  1. Kto może nabyć nieodpłatnie akcje / udziały
  • osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego pracownikami tego przedsiębiorstwa lub osoby będące pracownikami przedsiębiorstwa państwowego w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki;
  • osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców lub osoby fizyczne, które w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki były stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym;
  • osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku lub przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane poprzez wniesienie do spółki oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn niedotyczących pracowników;
  • osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 23 Kodeksu pracy;
  • rolnicy lub rybacy - osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwo rolne lub rybackie, z którego w okresie pięciu lat przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców dostarczono bezpośrednio lub pośrednio do tego przedsiębiorstwa surowce o wartości co najmniej 100 q żyta według cen przyjmowanych do obliczania podatku rolnego w ostatnim roku przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców.
  1. Jakie warunki musi spełnić uprawniona osoba aby nabyć akcje / udziały

Osoba uprawniona musi przestrzegać terminów określonych w ustawie tzn:

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Mienia Skarbu Państwa
Ostatnia zmiana: 31.07.2015
do góry